تبلیغات
اذکار و جملات ناب

درباره سایت

بایگانی

نویسندگان

پیوندها

تصاویر برگزیده

آمار بازدید

  • بازدید کل:

  • بازدید امروز:

  • بازدید دیروز:

  • بازدید ماه قبل:

  • بازدید این ماه:

  • تعداد مطالب:

  • نویسندگان:

ذکر برای وسعت رزق


ذکر های زیادی برای افزایش رزق وجود دارد که یکی از ان ها ذکر زیر است.
الباسِطُ :
یعنی فراخ کننده و پهن كننده فضل و احسان و رزق بر بندگان ، آنچه خواهد به حکمت خویش . ضد معانی «قابِض» دارد . جهت فروانی مال و منال و فرزند و توسعه معاش و افزونی اسباب دنیوی مداوت نمودنش تجربه شده بغایت مفید است . امام رضا علیه السلام فرمود: هر که در سحر با طهارت دست بردارد و ده (10) بار بگوید« یا باسِطُ» و در روی خود فرود آورد هرگز محتاج نگردد و از غم نجات یابد .

و اما عدد این ذکر شریف به صورت زیر است :

عدد صغیر:9              عدد وسط:9              عدد کبیر :72

ذکر برای کفایت مهمات (2)

اللَطیفُ : دو معنی دارد : 1- خداوند به بندگان رفق و کرامت و لطف دارد و به هر لطیفی آگاه است . 2- به معنی عادل است یعنی برابر كننده و جزا دهنده و اجتناب كننده از حیف و میل . این لفظ مصدر است به جای اسم فاعل برای مبالغه در معنی . گفتن این اسم شریف در میان شب برای مخصوص گردیدن به الطاف حق و خطور كردن اسرار غیب در دل به غایت مفید است . امام رضا (ع) فرموده اند : هر که هر روز هشتاد نوبت بخواند این اسم را از هیچ مقصود محروم نگردد و مهمات او کفایت شود از جمله : رها شدن از سختی  بسیار ، الفت دلها ، وسعت رزق ، طلب جا ه و منصب و بزرگی و محبت و بستن امراء و وزراء .

و اما عدد این ذکر شریف:

عدد صغیر:3            عدد وسط:21
           عدد کبیر:129

ذکر برای کفایت مهمات

الکافیُ : یعنی کفایت کننده مهمّات همه مخلوقات به نحوی که ملجأ بسوی غیر نشوند ، مأخوذ از كفی یكفی به معنی حسب باشد . چنانچه خود فرموده : «و من یتوكل علی الله فهو حسبه» . مانند خواص اسم مُذلّ دارد. برای کفایت مهمات و دفع شرّ دشمن و ظالم بسیار نافع است . هر كس را دشمنی باشد در شب تاریك سجده بر خاك كند و بگوید . گفتن «یا کافیُ» ، «یا غَنیُ» ، «یا مُغنیُ» ، «یا فَتّاحُ» و «یا رَازّقُ» به عدد کبیرشان در خلوت تا 40 روز برای رسیدن رزق از عجب است .

و اما عدد این ذکر شریف:

عدد صغیر:3              عدد وسط:12
              عددکبیر:111


منبع: نرم افزار ذکر بینش ماورا

ذکر برای عزیز شدن نزد مردم

العزیزُ : یعنی غالب و غیر عاجز كه مانعی نباشد وی را از آنچه اراده نماید و ارجمند و بزرگوار  و منزه از سود و زیان و کفر و ایمان . پادشاها ن را عزیز گویند از راه غلبه كه بر رعیت دارند و به این معنی است قول برادران یوسف که یاایها العزیز . امام هشتم علیه السلام فرموده اند: هر که هر روز چهل و یک (41) نوبت بعد از نماز بامداد بگوید محتاج به خلق نگردد و هر که ورد سازد و دائم بگوید در میان مردم عزیز و مکرّم گردد . گفتن آن 99 بار برای آگاهی از اسرار علم کیمیا و سیمیا نافعست . هر کس هر روز بعد از طلوع فجر 40 بار بگوید از شر شیطان ایمن بود و دولت بسیار یابد . خواندن آن برای هر درد نافع است
عدد ذکر این ذکر شریف به صورت زیر است:

عدد صغیر:4                    عدد وسط:13                   عدد کبیر:94

ذکر خلاصی از ذلت وعدد ان

برای اینکه در نظر مردم ذلیل نباشید میتوانید از ذکر شریف زیر بهره بگیرید.


الوتر : یگانه و یكتای بی همتا و هر چیز را كه شبیه آن یافت شود وتر گویند ومنه صلوة الوتر بر خلاف شفع كه نقطه مقابل وتر است . برای خلاصی از كثرت و ذلّت از نظر عوام النّاس مداومت نمایند .

عدد این ذکر شریف به صورت زیر است.
عدد صغیر:3                     عدد وسط: 66                     عدد کبیر:606
          

ذکر برای کسب جاه و مقام

المَلِکُ : دو معنی دارد: 1- پادشاه صاحب مملكت تامّ ، الملکوت از سموات و ارض . 2- مالك و صاحب تصرف كه الف آن به جهت تخفیف افتاه است . به جهت توانگری و دوام ملك و بزرگی و تسلّط وخدم و حشم و مالک شدن املاك و غیره مداوت نمایند . امام رضا علیه السلام فرمودند : هر که هر روز نود(90) نوبت این اسم را تکرار کند از خلق بی نیاز گردد و دولت دنیا و آخرت بیابد .
که عدد این ذکر شریف به صورت زیر است:
عدد صغیر: 9
            عدد وسط:9            عدد کبیر:90

ذکر برای رسیدن به عظمت و جلال

العَظیمُ : صاحب عظمت و جلال به حسب شأن و قدر و نه به حسب جثه و تركیب . برای جاه و عظمت نزد امراء و جهت هیبت و شوکت یافتن در نزد مردم مداومت آن فواید بزرگی دارد .
عدد این ذکر به صورت زیر است:
عدد صغیر:3              عدد وسط: 12             عدد کبیر:1020

ذکر بری رفع اظطراب و غلبه بر دشمنان

القیّومُ : به پادارنده امور خلایق از قبض و بسط  و رتق و فتق به نحوی که اگریك لحظه واگذارد ، همه آسمانها و زمین و مافیها بر هم خورد و پاینده و همیشه بی زوال که ذات او قائم به خویش است نه بواسطه غیر و به قولی به معنی قیّم یعنی مستولی بر هر چیزی به تدبیر و اصلاح و حفظ و رعایت و بعضی قیام خوانند . بسیار گفتن این اسم موجب تصفیه قلب است و هر كه «حیّ و قیّوم» را نقش نگین كند ، ذكر او میان مردم بماند و همراه داشتن آن باعث ایمنی از خوفست . امام رضا علیه السلام فرمود: هر که این دو نام « حیّ و قیّوم » را ورد سازد عمرش دراز گردد و مراد او حاصل شود و بر دشمنان غالب آید واو را بُوَد تصرف در دلها . امام  علی علیه السلام فرمود: دیدم رسولخدا (ص) را که در حالت اضطراب گفت : «یا حیُّ یا قیّوم» ، فرح رسیدی .

عدد این ذکرشریف به صورت زیر است
عدد صغیر :3
           عدد وسط: 21           عدد کبیر:156

منبع :نرم افزار اسما خدا سایت بینش ماورایی